Disinformaatiota koskevia sääntöjä on sovellettu vuoden ajan: verkkoalustat toimittavat itsearviointiraportit

Euroopan komissio julkaisee tänään ensimmäiset vuotuiset itsearviointiraportit, jotka Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter ja seitsemän eurooppalaista toimialajärjestöä ovat laatineet disinformaatiota koskevien käytännesääntöjen allekirjoittajina. Ne selostavat raporteissaan, miten ne ovat kuluneen vuoden aikana edistyneet verkossa leviävän disinformaation torjunnassa. Itsesääntelyyn perustuvat käytännesäännöt otettiin käyttöön lokakuussa 2018, ja ne muodostavat tärkeän osan disinformaation torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová, turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel ovat antaneet asiaa koskevan yhteisen lausuman. Siinä todetaan seuraavaa:

”Olemme tyytyväisiä siihen, että käytännesääntöjen allekirjoittajat ovat julkaisseet nämä itsearvioinnit antamiensa sitoumusten täytäntöönpanosta. Pidämme erityisen myönteisenä verkkoalustojen sitoutumista lisäämään toimenpiteidensä avoimuutta ja tekemään tiiviimpää yhteistyötä tutkijoiden, faktantarkistajien ja jäsenvaltioiden kanssa. Allekirjoittajat ovat kuitenkin edistyneet tässä vaihtelevasti, ja raporteissa on vain vähän tietoa kuluneen vuoden aikana toteutettujen itsesääntelytoimien todellisista vaikutuksista ja riippumattoman valvonnan mekanismeista.

Vaikka toukokuussa 2019 pidettyihin Euroopan parlamentin vaaleihin selvästikin kohdistui disinformaatiota, ennen vaaleja toteutetut toimet ja kuukausittainen raportointi auttoivat rajoittamaan häirintämahdollisuuksia ja parantamaan palvelujen eheyttä, hillitsemään disinformaation tuottamisen taloudellisia kannustimia ja varmistamaan poliittisen ja aihekohtaisen mainonnan suuremman avoimuuden.Silti laajamittainen automatisoitu propaganda ja disinformaatio jatkuvat edelleen, ja kaikilla käytännesääntöjen osa-alueilla tarvitaan lisätoimia. Emme voi hyväksyä tätä tilannetta osaksi ”uutta normaalitilaa”.

Verkkoalustojen ja faktantarkistajien toimilla voidaan vähentää haitallisen sisällön ”viraalia” leviämistä alustojen tarjoamien palvelujen kautta. On kuitenkin yhä erittäin tärkeää, että verkkoalustat käynnistävät kiireellisesti yhteistyön vielä useampien luotettavien ja riippumattomien organisaatioiden kanssa. Tähän mennessä myönnetty pääsy tietoihin ei edelleenkään vastaa riippumattomien tutkijoiden tarpeisiin.

Vaikka kaikki allekirjoittajat ovat antaneet tärkeitä sitoumuksia, pidämme valitettavana, etteivät useammat mainosalan alustat ja yritystoimijat ole allekirjoittaneet käytännesääntöjä.”

Itsearviointiraporteista ilmenevät tärkeimmät havainnot

  • Käytännesääntöjen allekirjoittajat toteavat avoimuuden parantuneen lokakuun 2018 tilanteeseen verrattuna. Verkkoalustojen kanssa käydään tiiviimpää vuoropuhelua niiden toimenpiteistä disinformaation torjumiseksi.
  • Raporttien mukaan edistystä on saavutettu niiden sitoumusten noudattamisessa, jotka olivat komission seurannassa tammi- ja toukokuun 2019 välisenä aikana eli ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Sen sijaan kuluttajien ja tutkimusyhteisön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävien sitoumusten täytäntöönpanotoimista raportoidaan niukemmin. Tieto- ja hakutyökalujen tarjonta on edelleen hajanaista ja sattumanvaraista, eikä se vastaa tarpeita, joita tutkijoilla on riippumattoman valvonnan toteuttamiseksi.
  • Yksittäiset alustat ovat toteuttaneet toimia sitoumustensa täytäntöönpanemiseksi hyvin vaihtelevassa laajuudessa. Lisäksi jäsenvaltioiden välillä on edelleen eroja alustojen toimenpiteiden toteutuksessa, sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja herkkyydessä reagoida vaaleihin liittyviin tilanteisiin.
  • Raporteissa esitetään tietoa käytännesääntöjen noudattamistoimista sekä niihin liittyvien EU:n mittareiden soveltamisesta. Johdonmukaisuudessa ja yksityiskohtaisuudessa on kuitenkin eroja. Tulokset liittyvät pääasiassa tuotosindikaattoreihin, esimerkiksi suljettujen tilien määrään. 

Seuraavat vaiheet

Komissio laatii parhaillaan kokonaisarviota käytännesääntöjen tehokkuudesta. Sääntöjen allekirjoittajien itsearvioinnin lisäksi komissio ottaa huomioon seuraavat seikat:

  • audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGA) panos, jota disinformaation torjuntaa koskevassa toimintasuunnitelmassa edellytetään
  • allekirjoittajien valitseman kolmantena osapuolena toimivan organisaation suorittama arviointi käytännesääntöjen mukaisesti
  • komission valtuuttaman riippumattoman konsultin arvio, jonka on määrä valmistua vuoden 2020 alussa
  • komission lähikuukausina esittämä raportti Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaaleista.

Tältä pohjalta komissio esittää kattavan arvionsa vuoden 2020 alussa. Jos käytännesääntöjen noudattamisen arvioinnin tulokset eivät ole tyydyttäviä, komissio voi ehdottaa lisätoimenpiteitä, myös sääntelytoimia.

Tausta

Euroopan unioni on torjunut disinformaatiota aktiivisesti vuodesta 2015. Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2015 tekemän päätöksen jälkeen perustettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteyteen East StratCom -työryhmä, jonka tavoitteena on reagoida Venäjän disinformaatiokampanjoihin. Vuonna 2016 hyväksyttiin hybridiuhkien torjumista koskeva yhteinen kehys ja vuonna 2018 yhteinen tiedonanto selviytymiskyvyn ja valmiuksien kehittämisestä hybridiuhkien varalta.

Huhtikuussa 2018 komissio esitti eurooppalaisen lähestymistavan ja itsesääntelyvälineitä disinformaation torjumiseksi verkossa. Facebook, Google, Twitter ja Mozilla sekä verkkoalustoja, mainosalaa ja mainostajia edustavat toimialajärjestöt allekirjoittivat disinformaatiota koskevat EU:n käytännesäännöt lokakuussa 2018. Tänään julkaistut itsearvioinnit ovat jatkoa tammikuussa 2019 toimitetuille lähtötilanneraporteille sekä Facebookin, Googlen ja Twitterin tammi- ja toukokuun 2019 välisenä aikana laatimille kuukausiraporteille, joissa keskityttiin EU-vaalien luotettavuuden kannalta olennaisten sitoumusten täytäntöönpanoon. Microsoft liittyi käytännesääntöjen allekirjoittajiin vuonna 2019.

Komissio ja korkea edustaja selostivat kesäkuussa 2019 julkaistussa yhteisessä tiedonannossa disinformaation torjunnassa saavutettua edistystä ja tärkeimpiä EU-vaaleista tehtyjä päätelmiä. Tiedonannossa todettiin, että toukokuun vaalit eivät selvästikään olleet täysin vapaat disinformaatiosta, mutta painotettiin, että EU:n toteuttamat toimet – yhdessä lukuisien toimittajien, faktantarkistajien, alustojen, kansallisten viranomaisten, tutkijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa – ovat osaltaan rajoittaneet ulkopuolisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja vaikeuttaneet koordinoitujen kampanjoiden järjestämistä yleisen mielipiteen manipuloimiseksi.

Itsearviointi ja analyysi

Tietokooste: Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma – edistymiskertomus

Lehdistötiedote: EU raportoi disinformaation torjunnassa saavutetusta edistyksestä Eurooppa-neuvoston kokouksen lähestyessä

Code of Practice (käytännesäännöt) – Questions and Answers

Yhteinen kertomus disinformaation torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta

Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma

Tiedonanto: Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa

EU vs Disinfo -sivusto