Selvitys: koronakriisi kasvattaa kuntien IT-investointeja

IT-palveluyhtiö CGI:n tekemästä kuntapäättäjäkyselystä käy ilmi, että kunnat aikovat satsata erityisesti hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan sekä opetustoimen digitalisointiin. Enemmistö vastaajista povaa kasvua kuntien IT-budjettiin koronakriisin vuoksi.  IT-palvelujen ulkoistuksissa kunnat tavoittelevat kustannussäästöjen lisäksi nopeampaa kehittämistä ja skaalautuvuutta muuttuvassa tilanteessa.

Koronakriisi on lisännyt kuntien painetta digitalisoida kuntalaisille tarjottuja palveluja. Tärkeäksi koetaan lisäksi hallinnon prosessien digitalisointi.

”Kaupungit ja kunnat kautta linjan pitävät tärkeänä investoida kuntalaisten palvelujen digitalisointiin. Asukkaita halutaan palvella monikanavaisesti. Lisäksi digitalisointi parantaa kykyä turvata palvelut myös poikkeustilanteissa”, kertoo julkisen sektorin kehitysjohtaja Asko Ahtiainen CGI:ltä.

Vastaajat mainitsivat ajankohtaisiksi painopistealueiksi hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalvelut ja opetustoimen.

”Erityisesti opetustoimen tilanne on mielenkiintoinen, sillä tulevaisuudessa sote-uudistuksen jälkeen se nousee monilla mittareilla merkittävimmäksi kunnille jääväksi tehtäväksi”, Ahtiainen tarkentaa.

Kuntien edustajista 56 % ennustaa kasvua IT-budjetteihin koronan vuoksi. Noin neljännes kokee, ettei sillä ole vaikutusta budjettiin ja vain 14 % arvelee budjettien laskevan.

”Kunnat haluavat parantaa kykyään reagoida nopeammin muuttuviin tilanteisiin. Koronakriisillä vaikuttaisikin olevan esimerkiksi IT-ulkoistuksia kiihdyttävä vaikutus. Ulkoistuksilla haetaan joustavuutta ja varmistetaan, että käytössä on riittävää erityisosaamista vaativiin IT-tehtäviin. Lisäksi ulkoistukset nähdään myös keinona hallita kokonaiskustannuksia paremmin. Esimerkiksi parantamalla perustietotekniikkapalveluiden kustannustehokkuutta voidaan saavutettu hyöty investoida digitaalisten palvelujen kehittämiseen”, Ahtiainen havainnollistaa ja jatkaa:

”Näin ulkoistukset voivat toimia sekä digitalisoinnin kiihdyttäjänä samalla, kun sen avulla hillitään IT-budjetin kasvua.”

Kyselyyn vastanneista kunnista 77 % oli ulkoistanut IT-toimintoja tai tietohallintoa. Myös enemmistö kunnista, jotka eivät ei olleet vielä ulkoistaneet, suunnittelevat IT-ulkoistuksia lähivuosina. Yleisimmin kunnat ostavat ulkoa IT-infrastruktuuripalveluja, käyttäjätukea ja loppukäyttäjäpalveluita sekä sovellushallintaa.

”IT-palveluntuottajat ovat kyselyn mukaan onnistuneet luomaan kuntiin vakaata IT-ympäristöä ja toimivaa tietosuojaa”, Ahtiainen kertoo ja jatkaa:

”Mielenkiintoista tuloksissa oli se, että suuret kaupungit painottivat muita selvästi enemmän kustannustehokkuutta ulkoistuksia tehdessään. Samalla ne olivat merkittävästi muita kuntia tyytyväisempiä juuri saavutettuihin säästöihin. Nähdäkseni tämä johtuu ennen kaikkea suurten kaupunkien harjoittamasta aidosta kilpailuttamisesta.”

Tutkimuksen teki CGI:n toimeksiannosta Taloustutkimus puhelinhaastatteluina syyskuussa 2020. Yhteensä haastatteluja tehtiin 71 kpl. Haastateltavista 53 kuului yleisjohtoon tai toimialajohtoon ja 18 tietohallintojohtoon.